ANULARE AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ – aplicată pe durata stării de urgență

ANULARE AMENDĂ CONTRAVENȚIONALĂ – aplicată pe durata stării de urgență

Echipa SfaturiLegale.ro vă prezintă, pe scurt, toate informațiile de care aveți nevoie pentru a anula amenda contravențională aplicată în perioada stării de urgență:

Începând cu data de 16.03.2020, Președintele României, în virtutea atribuțiilor sale și în contextul epidemiei noului tip de Coronavirus a decretat stare de urgență în România, măsura vizând printre altele și anumite restricții de circulație ori îngrădiri ale altor drepturi fundamentale.

 

În lumina comunicatului de presă emis de Curtea Constituțională la data de 06 mai 2020, referitor la admiterea excepțiilor de neconstituționalitate ale unor prevederi și acte normative care vizează contravențiile sancționate în perioada stării de urgență vă prezentăm câteva aspecte de interes privind modalitatea și condițiile în care puteți obține anularea unei astfel de sancțiuni.

 

1.     Amenda să fi fost aplicată pe durata stării de urgență, adică începând cu data de 16.03.2020. Până la publicarea deciziei CCR în Monitorul Oficial, când vom putea ști cu exactitate repercusiunile unei astfel de decizii, apreciem că efectele se vor produce atât asupra amenzilor aplicate după majorarea cuantumului (31 martie 2020), cât și celor aplicate anterior acestei date.

2.     Amenda să fi fost aplicată în virtutea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/1999 și a Ordonanțelor militare. În cazul în care nu ați fost sancționat pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare, ci în virtutea unei alte prevederi de sancționare, consecințele deciziei Curții Constituționale nu vă vizează.

3.     Respectarea termenului de 15 zile pentru contestarea amenzii primite.

FOARTE IMPORTANT DE MENȚIONAT ESTE CĂ ACEST TERMEN DE 15 ZILE PENTRU FORMULAREA CONTESTAȚIEI ESTE SUSPENDAT PE DURATA STĂRII DE URGENȚĂ. CU ALTE CUVINTE, PÂNĂ LA ÎNCETAREA STĂRII DE URGENȚĂ TERMENUL DE CONTESTARE A AMENZII NU CURGE.

ASTFEL, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE AȚI FOST SANCȚIONAT CONTRAVENȚIONAL, ÎN CONDIȚIILE DE MAI SUS, PUTEȚI CONTESTA ACEASTĂ MĂSURĂ PÂNĂ CEL TÂRZIU LA DATA DE 01 IUNIE 2020.

4.     Formularea unei plângeri contravenționale la instanța competentă, potrivit legii.

De menționat este că achitarea sau neachitarea amenzii nu afectează sub nicio formă posibilitatea dumneavoastră de a o contesta în fața unei instanțe. Astfel, chiar dacă ați plătit amenda, asta nu înseamnă că nu mai puteți obține anularea ei. Mai mult decât atât, pe lângă anularea amenzii puteți solicita și obține restituirea sumei achitate cu titlu de amendă.

De asemenea, foarte important este faptul că prin contestația formulată dumneavoastră puteți invoca orice alt motiv care ar putea conduce la anularea ei, chiar și eventualele abuzuri ale celor care au aplicat amenda.

5. Recuperarea tuturor cheltuielilor pe care le suportați pentru anularea amenzii.

Un aspect important, ce trebuie precizat cu privire la procedura de anulare a amenzii contravenționale, aplicate pe durata stării de urgență, îl constituie posibilitatea recuperării tuturor sumelor achitate în vederea anulării amenzii. Astfel, atât taxa de timbru judiciar (în cuantum de 20 de lei), cât și onorariul avocatului, pot fi recuperate, în final costul pe care îl suporta contraventientul pentru anularea amenzii fiind ZERO.

Având în vedere că decizia Curții Constituționale va zdruncina din temelie legalitatea tuturor proceselor verbale de sancționare contravențională emise în baza acestor acte normative, vă puteți număra printre cei care au și obținut anularea acestor amenzi, apelând cu încredere la specialiștii sfaturilegale.ro.

RECUPERAREA DE CREANȚE – Procedura ordonanței de plată.

RECUPERAREA DE CREANȚE – Procedura ordonanței de plată.

Acest material se adresează cu preponderență agenților economici sau profesioniștilor, așa cum sunt denumiți în cuprinsul Codului Civil, informațiile ce urmează a fi prezentate putând căpăta importanță și pentru simpli cetățeni care se află în fața unei astfel de situații.

În încercarea de a oferi informații concise și relevante pentru cititorii acestui material vom structura cele ce urmează în opt capitole mari, după cum urmează:

Noțiuni de bază

În primul rând trebuie înțeles că orice datorie, creanță, debit sau orice altă exprimare sinonimă are la bază un contract, o convenție sau pur și simplu o înțelegere verbală, datoria fiind rezultatul neexecutării obligației contractuale asumate de una sau mai multe părți ale acestei înțelegeri.

Așadar, pentru a ne afla în situația existenței unei datorii trebuie să ne aflăm în fața unei neîndepliniri a unei obligatii contractuale, adică una din părți nu și-a respectat partea de înțelegere, fie că vorbim de prestarea unui serviciu, de predarea unui bun, de plata unei sume de bani sau de orice fel de altă prestație ce face obiectul înțelegerii.

Totodată, este foarte important de înțeles că simpla neexecutare a obligației contractuale nu atrage după sine și existența datoriei sau dreptul de a o obține, în lipsa depășirii termenului de scadență sau termenului până la care partea contractantă avea obligația de a-și îndeplini cele asumate.

Aspectele analizate în prezentul material se referă numai la situația în care obligația este de plată a unei sume de bani.

Pentru o mai bună înțelegere a explicației vom prezenta un exemplu foarte scurt și des întâlnit în practică respectiv: societatea X a emis o factură pentru că a livrat societății Y mai multe produse, în valoare de 1000 de lei, în respectiva factură fiind menționat un termen de plată de 15 zile. Deși societatea Y are o datorie la societatea X, aceasta din urmă nu va putea fi obligată la plată mai devreme de termenul de 15 zile. Abia după împlinirea acestui termen, va exista o neexecutare culpabilă a obligației ( neplata sumei de 1000 de lei ) de către societatea Y și implicit o datorie care să poată fi recuperată în mod silit de la aceasta.

De asemenea, foarte important de cunoscut este calitatea pe care o aveți dumneavoastră și pe care o are datornicul dumneavoastră în această situație, respectiv cea de creditor, dumneavoastră și cea de debitor, datornicul dumneavoastră, aceasta fiind terminologia folosită în mediul judiciar.

Nu în ultimul rând pentru o înțelegere completă a ceea ce trebuie să se întâmple în cazul în care debitorul refuză plata sumei de bani, în mod voluntar, vom enumera etapele judiciare ce urmează a fi parcurse.

Trebuie obținut un titlu executoriu, adică, în exemplul nostru, o hotărâre judecătorească prin care debitorul să fie obligat la plata sumei de bani datorate. Titluri executorii pot fi și alte înscrisuri, cum ar fi cele autentice sau notariale, în cazul unui împrumut, spre exemplu, situație în care nu mai este nevoie de un proces pentru a obține obligarea debitorului la plata sumei de bani datorate.            

Fără a avea pretenția epuizării subiectului și fără a intra în detalii suplimentare, neinteresante cititorului vom trece la aspecte mai practice si de interes.

Scurtă descriere și avantajele procedurii

Această procedură specială este prevăzută de dispozițiile art. 1014-1025 din Codul de procedură civilă și reprezintă unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care un creditor poate obține un titlu executoriu pentru datoria pe care o are de recuperat. Aceasta a fost și rațiunea edictării unei astfel de procedure, tocmai pentru a preîntâmpina eventualele blocaje financiare ale creditorilor corelativ cu respectarea drepturilor debitorilor.

Este eficientă întrucât este destinată exclusiv creanțelor constând în obligații de plată a unor sume de bani, are un domeniu precis și clar de aplicare și nu cel mai important, necesită costuri reduse și are o durată foarte scurtă. În mod evident folosirea acestei proceduri mai are și alte avantaje însă le vom prezenta într-o modalitate mai ușor de înțeles în continuare.            

În concluzie, această procedură judiciară a fost concepută și destinată, cu preponderență profesioniștilor, respectiv agenților economici, a căror activitate comercială depinde în mod definitoriu de recuperarea datoriilor într-un timp foarte scurt, nefiind străină însă și de situații similar în care se află simpli cetățeni.

Procedură prealabilă

Înainte de a putea promova o astfel de cerere în fața instanței de judecată, legea prevede obligativitatea somării debitorului, în vederea realizării obligației, într-un termen de minim 15 zile.

Somația va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu conținut declarat și confirmare de primire sau prin intermediul unui executor judecătoresc.       

În lipsa transmiterii acestei somații instanța de judecată nu poate analiza cererea de emitere a unei ordonanțe de plată, făcând indispensabilă această comunicare.

Acte necesare

Pentru a putea promova un astfel de demers sunt necesare următoarele înscrisuri:

  • Contractul/convenția/înțelegerea scrisă/factura fiscală din care să rezulte suma de plată, obiectul plății, adică pentru ce urma a fi realizată plata, precum și data până la care această suma urma a fi achitată.
  • Dovada îndeplinirii obligației contractuale asumate de către dumneavoastră, cum ar fi: livrarea produselor ( spre exemplu: piese auto, materiale de construcții, legume, fructe, carne, produse alimentare, ambalaje, etc.), prestarea serviciilor ( spre exemplu: transport mărfuri și persoane, lucrări de construcție, renovare, conceperea unui program software, întocmirea contabilității, curățenie, curierat, servicii integrate IT, pază bunuri, etc.), îndeplinirea obligației asumate de dumneavoastră prin contract. Documentul poate îmbrăca orice formă scrisă din care să reiasă acest aspect putând fi și o simplă comunicare, discuție, conversație, în formă scrisă, cum ar fi un e-mail, spre exemplu, sau chiar un mesaj de tip SMS.
  • Documentele de identificare ale dumneavoastră, fie că vorbim de o simplă carte de identitate fie că vorbim de actele care certifică existența operatorului economic.
  • Dovada îndeplinirii procedurii prealabile, menționată mai sus.

Procedura de judecată

Instanța la care se va depune cererea de emitere a ordonanței de plată este instanța competentă potrivit dreptului comun, de regulă aceasta fiind cea în circumscripția căreia debitorul își are sediul.

După depunerea cererii de emitere a ordonanței de plată împreună cu anexele aferente, judecătorul va verifica și după caz solicita completarea cu informații sau documente cererea dumneavoastră, după care va proceda la stabilirea termenului de judecată și comunicarea cererii către debitor.

De regulă, la primul termen de judecată se va soluționa cauza, fiind și cazuri în care aceasta poate dura mai multe termene.

Prin hotărâre instanța va obliga debitorul la plata către dumneavoastră a sumei datorate, împreună cu dobânzile aferente și evident, cheltuielile de judecată, stabilind și termenul în care acesta poate efectua plata.

Acest termen nu poate fi mai mic de 10 zile sau mai mare de 30 de zile, calculate de la data comunicării ordonanței de plată către debitor, excepție făcând sumele datorate cu titlu de cote din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe, pentru plata cărora, poate fi acordat un termen mai lung sau chiar eșalonarea.

După expirarea acestui termen, hotărârea instanței poate fi pusă în executare, ce va fi realizată prin intermediul executorului judecătoresc, chiar dacă debitorul nemulțumit o va ataca cu cerere în anulare.            

În cazul în care debitorul este nemulțumit de hotărâre, debitorul va putea să formuleze cerere în anulare, cerere care nu va suspenda eventuala executare silită începută deja în baza hotărârii instanței, acesta constituind unul din avantajele majore ale acestei proceduri.

Durata

De la început trebuie avut în vedere termenul de 15 zile ce trebuie acordat debitorului prin somația menționată anterior, la care se adaugă câteva zile necesare analizării documentației necesare, întocmirii somației și transmiterii acesteia.

La acest termen se adaugă un termen cuprins între 15 și 30 de zile, necesar depunerii cererii la instanța competentă, analizarea acesteia, eventuala regularizare, stabilirea primului termen de judecată și soluționarea cererii. În funcție de instanța competentă, acest termen poate varia din motive de natură administrative.

La cele de mai sus se va adăuga termenul necesar redactării hotărârii și comunicării acesteia adică, în medie 30 de zile la precum și cel stabilit de instanță pentru a putea fi efectuată plata, cuprins între între 10 și 30 de zile.

Astfel, până la momentul la care poate fi solicitată executarea silită a unei hotărâri prin care debitorul dumneavoastră a fost obligat la plata datoriei, va trece un termen de aproximativ 90 de zile, ceea ce constituie, de asemenea, un alt mare avantaj al acestei proceduri.

Costuri

Pentru promovarea unei astfel de cereri la instanța competentă, taxa judiciară de timbru este în cuantum de 200 de lei, indiferent de valoarea pretențiilor, ceea ce constituie un alt avantaj major pentru creditor, întrucât, de regulă, taxele judiciare de timbru, se calculează în funcție de valoarea pretențiilor.

La această taxă judiciară de timbru de 200 de lei se va adăuga contravaloarea transmiterii notificării fie prin executorul judecătoresc, în medie 150 lei TVA inclus, fie prin intermediul serviciului postal, în medie 15 lei, precum și valoarea onorariului nostru.

Onorariul pe care îl percepem a fost conceput într-o modalitate cât mai avantajoasă pentru dumneavoastră, fiind compus dintr-o sumă fixă (cu un cuantum redus), ce se achită în prealabil și o sumă variabilă, cu titlu de onorariu de succes, care se achită exclusiv după obținerea hotărârii judecătorești prin care debitorul a fost obligat la plată.

Onorariul de succes este componenta majoră a onorariului perceput de către noi și reprezintă o dovadă a încrederii pe care o avem în șansele de a obține o hotărâre judecătorească favorabilă clienților noștri și constituie un avantaj major conceput pentru aceștia.            

Întreaga valoarea a sumelor achitate cu titlu de onorariu, taxe de timbru și cheltuieli accesorii (fotocopiere dosar de executare, cheltuieli poștale), se pot recupera în cadrul acestei procedurii execuționale.

Cum decurg lucrurile cu noi

Timpul este și va fi cea mai important resursă a clienților noștri și de aceea, prin procedura de lucru pe care am conceput-o, am încercat să reducem cât mai mult orice consum inutil al acestei resurse.

Astfel, după ce ne veți contacta, lucrurile se pot derula în două modalități, în prezența dumneavoastră sau în lipsă.

Dacă nu puteți veni să ne cunoașteți ne puteți transmite toate documentele online/curier urmând ca specialiștii noștri să analizeze documentația și să vă transmită cele necesare pentru a parcurge etapele de mai sus cât mai rapid.         

Dacă puteți veni să ne cunoașteți trebuie să vă prezentați cu documentele de identificare ale creditorului, dovada calităii de representant al acestuia, dacă este cazul precum și toate înscrisurile referitoare la respective datorie, cum ar fi : contractul, facture/facturile, dovezile de comunicare ale acestora, dovada îndeplinirii propriilor obligații dacă este cazul (livrarea, prestarea, etc.), orice alte documente, în legătură cu situația, pe care le considerați relevante.

În ambele situații veți achita contravaloarea unei consilieri, suma urmând a fi dedusă din onorariul fix, dacă doriți o colaborare cu noi.

Specialiștii noștri vă pot asista și consilia atât în cazul în care doriți demararea urgentă a procedurii în vederea emiterii unei ordonanțe de plată împotriva debitorilor dumneavoastră cât și pentru a încerca o rezolvare amiabilă a situației.            

De asemenea, vă putem fi alături fie numai pentru îndeplinirea procedurii prealabile, sau pentru cea de judecată, fie numai pentru procedura de executare silită, costurile aferente fiind adaptate nevoilor dumnevoastrp, însă cu certitudine, cea mai bună alegere pe care o puteți face este să alegeți ca specialiștii noștri să vă fie alături din primul moment și până la finalizarea procedurii de executare silită, în urma căreia v-ați recupera atât datoria cât și toate costurile implicate.

Echipa Sfaturilegale.roCall Now Button